|  Slovensko   |   Italiano   |

Predstavitev projekta Zeliščarstvo

zl12Združenje zeliščarjev Obale in Krasa (v nadaljevanju: ZOK) je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki se ukvarjajo z nabiranjem, predelavo, prodajo in proučevanjem zdravilnih in avtohtonih rastlin ter skrbijo za strokovno izobraževanje in usposabljanje z namenom promocije in širjenja znanja z področja zeliščarstva, zdrave prehrane, varstva okolja in razvoja naravi prijaznega turizma.

Združenje ZOK ni pravna oseba, deluje na osnovi določil obligacijskega prava. Sedež ZOK je v Kopru, Destradijev trg 11. 
 
Dejavnost, namen, naloge in cilji združenja:
 
              Dejavnost in namen:
 • Evidentirati obstoječe fizične in pravne osebe, ki delujejo na področju zeliščarstva, ekološke pridelave hrane, avtohtonih kultur , okolju prijaznega turizma na območju Obale in Krasa
 • Zagotoviti strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje svojih članov in ljubiteljev zdravega življenjskega sloga, ki se ukvarjajo z zdravilnimi zelišči 
 • Seznanjati širšo javnosti o uporabi zelišč in njihovih preparatov 
 • Spodbujati lokalno, regijsko in medregijsko sodelovanje članov združenja 
 • Organizirati skupno promocijo na lokalnih, regijskih in čezmejnih prireditvah  
 
Naloge združenja: 
 • Pripraviti ustrezen popis obstoječega potenciala s področja zeliščarstva ter potencialni nabor novih članov z namenom ugotoviti tržne možnosti za določene izdelke (hidrolati, eterična olja, čajne mešanice, tinkture, marmelade, sirupi….)
 • Dvigniti osveščenost: s prirejanjem tečajev, predavanj in delavnic s področja poznavanja, predelave in uporabe zelišč za svoje člane in zainteresirane posameznike
 • Skupen nastop članov ZOK: organizirati skupen nastop članov ZOK na sejmih, kulturnih in turističnih prireditvah v regiji in širše
 • Pripraviti ustrezno promocijsko gradivo: letaki, zloženke, plakati…
 •  Pripraviti ustrezno informativno in strokovno gradivo: iz posameznih delavnic, predavanj, priporočil in prispevkov strokovnega kadra
 
Cilji: 

-          ZOK bo izvajal svoj program dela na osnovi »konzorcijske pogodbe«, ki jo podpišejo vsi člani. V konzorcijski pogodbi so podrobneje opredeljene naloge, pravice in obveznosti članov ter organi, ki vodijo ZOK. Organi konzorcija imajo 4 letni mandat, v katerem naj bi dosegli naslednje cilje:

 • v ZOK vključiti čim širši krog fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju zeliščarstva in temu sorodnih dejavnosti,
 •  Izdelati in sprejeti »zeliščarski kodeks«,
 • pripraviti ustrezno tržno analizo ter opredeliti pogoje in možnosti skupnega nastopa na domačem in čezmejnem tržišču
 • oblikovati in registrirati skupno blagovno znamko, 
 • pripraviti program enoletnega skupnega nastopa na trgu ter prvo oceno uspešnosti
 • Preoblikovati združenje v ustrezno obliko pravne osebe (društvo, zavod, zadruga, gospodarska družba). 
 
Zastopanje ZOK: 

V skladu z določili konzorcijske pogodbe ZOK zastopa predsednik razvojnega sveta oziroma njegov namestnik. Oba potrjuje skupščina ZOK. 

 
Financiranje: 
-          Sredstva lokalnih skupnosti
 1. Sredstva pridobljena na osnovi javnih razpisov
 2. Članarina (po sklepu skupščine ZOK)
 3. Druga sredstva: sponzorstva, donacije…

V prvem obdobju delovanja ZOK je potrebno zagotoviti ustrezno število prostovoljcev, ki bodo izvedli prvo fazo (nabor članov, priprava pravnih aktov…), v nadaljevanju pa pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo, s katero se bo skušalo zagotoviti sredstva iz naslova javnih nacionalnih in čezmejnih razpisov.

 
 
Konzorcijska pogodba:

-      Podpišejo jo vsi ustanovni člani. Določi se minimalna članarina   (20 – 30 €) Nabor članov dogovorita Središče Rotunda in Društvo Zdrav podjetnik, ki skupaj dorečeta še ostale aktivnosti. 

-          V konzorcijski pogodbi se določi tudi razvojni svet (organ odločanja- 5 članov).
-         Upravnik ZOK: Središče Rotunda 

Osnutek pravil pripravila: Irena Bartolič  

 

 

 

 

 

 Društvo Zdrav Podjetnik . © 2016. Vse pravice pridržane.
Avtor strani O piškotkih na spletni strani